hr

Natječaj za posao (21.02.2019.)

Natječaj za posao

 

Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Agencija Han-Vrana“ („Službeni glasnik Općine Pakoštane“ br. 1/10  i 5/16), članka 7. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove Agencije Han-Vrana („Službeni glasnik Općine Pakoštane br. 2/17,  1/18 i 2/18),   te  članka 6. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine» br. 96/2001), Upravno vijeće  Agencije Han Vrana,  dana  19.02. 2019. godine, raspisuje  

 

 

  JAVNI NATJEČAJ

 

 

za:

 

1) VODITELJ MARKETINGA (MENADŽER) 1 (jedan)  izvršitelj/ica

Posebni uvjeti:

 -VII stupanj stručne spreme (VSS), magistar ili stručni specijalist ekonomskog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera

- jedna godina radnog iskustava na istim ili sličnim poslovima

- znanje dva svjetska strana  jezika

- poznavanje rada na Microsoft office paketima (excel, word, e-mail, i dr.)

Vrsta radnog odnosa:

- neodređeno vrijeme (uz uvjete određene menadžerskim ugovorom)

- probni rad šest  mjeseci

 

2) KUHAR 1 (jedan) izvršitelj/ica

- III ili IV stupanj stručne spreme (SSS/KV) ugostiteljskog smjera – kuhar,

- jedna godina radnog iskustva,

Vrsta radnog odnosa:

- neodređeno vrijeme

- probni rad šest mjeseci

 

3) KONOBAR 2 (dva) izvršitelja/ice

-III ili IV stupanj stručne spreme (SSS/KV) ugostiteljskog smjera -konobar

- aktivno znanje jednog i poznavanje još jednog stranog jezika

- jedna godina radnog iskustva

- osnove korištenja računala

Vrsta radnog odnosa:

-neodređeno vrijeme

-probni rad šest mjeseci

 

 

Uz pisanu prijavu kandidati/ice  obavezno prilažu:

-životopis,

-dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice)

-izvornik ili presliku  diplome,  kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem.

-dokaz o radnom stažu evidentiranom u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis o podacima)

- dokaz o zdravstvenoj sposobnosti (liječnička potvrda)

-dokaz o nekažnjavanju (uvjerenje da se protiv kandidata/ice ne vodi kazneni postupak  ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo (ne starije od 6 mjeseca od objave natječaja),

- dokaz o postojanju statusa osobe s pravom prednosti pri zapošljavanju (samo ako kandidat/ica ima takav status),

- dokaz o promjeni osobnog imena, ako je ono mijenjano u odnosu na predočene isprave.

 Sva tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerovljenom presliku, a nakon prijama u službu izabrani kandidat/ica dostavlja dokumente u izvorniku ili ovjerovljenoj preslici.

Za prijem u službu osobe stranog državljanina ili osobe bez državljanstva, pored ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Osobama s akademskim ili stručnim nazivom odnosno s akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (Narodne novine br. 107/07 i 118/12) stečeni akademski ili stručni naziv odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem, u skladu s odredbama članka 14. tog zakona.  

Ako kandidat/ica ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaz o postojanju statusa osobe s pravom prednosti pri zapošljavanju i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom roku. 

Prijave se podnose u roku od  8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.  Prijave se dostavljaju na adresu: Agencija Han-Vrana, Vrana, Marina 1, 23211 Pakoštane – sa naznakom „natječaj za radno mjesto - ne otvaraj“.  S kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, praktičnog dijela i intervjua.  Ako kandidat/ica ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Na web-stranicama Agencije Han-Vrana www.maskovicahan.hr  objavit će se vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/ica, najmanje pet dana prije održavanja provjere. O rezultatima natječaja  kandidati/ice će biti obaviješteni  u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

 

                                                                                                  Predsjednik Upravnog vijeća

                                                                                                           Danijela Vulin

                                                                                                                      v.r.

 

 

 

            Dostaviti:          

1)      službeno glasilo Republike Hrvatske  Narodni list“ – oglasi@nn.hr

2)      Hrvatski zavod za  zapošljavanje, Područni ured Zadarobjavi.oglas@hzz.hr 

3)      WEB stranica Agencije Han Vrana www.maskovicahan.hr

4)      Evidencija, ovdje